Şirket Değerlendirme ve Mali Fizibilite Uygulamaları

Şirket Değerleme Hizmeti;

Firmaların, yerli ve yabancı yeni bir ortaklık yapısı hedeflemesi, hisselerin ayrıştırılması ve devri çalışmaları, performans ölçüm kriteri olarak değerlemenin belirlenmesi, hedefleri doğrultusunda;

*Geçmiş dönem mali verilerinin analiz edilmesi,
*Genel ekonomik değişkenlere paralel olmak üzere varsayımların belirlenmesi,
*Mali veriler üzerinde düzeltme (IAR International Adjustment Rules) işlemlerinin uygulanması ve düzeltilmiş mali tablolara ulaşılması, elde edilen sonuçların, ilgili sektör ortalama değerleri ile karşılaştırılması, bu veriler ışığında gelecek yıllara ilişkin mali tablo projeksiyonlarının oluşturulması,;
*İndirgeme oranının(Weighted Average Cost of Capital) belirlenmesi,
* “İndirgenmiş Net Nakit Akımları” metoduna göre gelecek dönem net nakit akımlarının bugüne indirgenmesi,
*İndirgenmiş Net Kazançlar” metoduna göre gelecek dönem net kazançlarının bugüne indirgenmesi,
*Değere etki eden objektif ve subjektif diğer hususların belirlenmesi ve mali verilere dayanan firma değerine ilave edilmesi,
*Nihai varlık değerine ulaşılması, hususları belirli bir sıralama ile uygulanmakta ve genel kabul görmüş kurallar doğrultusunda raporlanmaktadır.

Mali Fizibilite Raporlarının Hazırlanması;

Firmaların, kuruluş veya genişleme yatırımlarının analizi, kredi yeniden yapılandırma veya konsolidasyon işlemleri, yeni yatırımcı veya yeni fon kaynakları bulma çalışmaları doğrultusunda;

*Projeksiyon çalışmasının tabanını oluşturan varsayımların belirlenmesi,
*Gerek mevcut mali veriler kullanılarak gerekse sıfır tabanından hareket ederek önümüzdeki dönemlere ilişkin mali projeksiyonun oluşturulması,
*Ürün bazında satış ve maliyet kırılımının belirlenmesi, detaylı işçilik ve direkt gider analizi yapılması, genel yönetim giderlerinin detaylandırılması, sabit kıymetlerin ve amortismanların belirlenmesi, finansman yapısının ve alış satış vadelerinin planlanması,
*Projeksiyon çalışmasında, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme” sistemi kullanılarak “Sıfır Tabanlı” (zero-based) bütçelerin hazırlanması,
*Yatırım planlarının veya yeni projelerin oluşan projeksiyon nakit akımları dahilinde programa alınmasını ve bu doğrultuda planların hazırlanması,
*Projeksiyonlar ile gerçekleşen rakamların karşılaştırılması, varsa sapmaların sebeplerinin tespit edilerek alınacak önlemlere ilişkin raporlamanın yapılması,
*Firmanın, gelecek 5 yıllık süreçte operasyonel ve mali öngörülerinin, bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu formatında hazırlanması,
*Mali yapı ile ilgili olarak “Hassasiyet” (Sensitivity Analysis) ve “Olasılık” (What – If Analysis) analizlerinin yapılması, hususları belirli bir disiplin içerisinde tamamlanmaktadır.

sirket-degerleme